กิจกรรม : โครงการกีฬาต้านยาเสพติดครั้งที่ 10/2551

รายละเอียด :
    ในปัจจุบันประเทศไทยต้องสูญเสียงบประมาณในการดูรักษาสุขภาพผู้ติดยาเสพติด โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนช่วงอายุ ระหว่าง 15 – 20 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากปัจจัยแวดล้อมหลายประการ เช่น สภาพครอบครัว กลุ่มเพื่อน สิ่งยั่วยุทางสังคม สื่อประเภทต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบล ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2546) มาตรา 67 (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขการติดยาเสพติดในหมู่เด็กและเยาวชน ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาคน และสังคม ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ 4 ปี สร้างกีฬาชาติในการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน และกีฬามวลชนนำไปสู่ความเป็นเลิศ มุ่งสู่กีฬาอาชีพ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ ต่อไป โดยได้มีกิจกรรมในระหว่างวันที่ 25-29 เม.ย.2551 ณ บริเวณโรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ตำบลทุ่งคาวัด
 
ประกาศเมื่อวันที่ 00 543    อ่าน 615 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**